Samarbejdsprojekter for DMN medlemmer - gør din indflydelse gældende!

Pr. 1. januar 2019 påbegynder DMN en ny 2-årig bevillingsperiode, hvilket bl.a. betyder, at vi har få­­et nye midler til at køre samarbejdsprojekter med vore virk­som­hedsmedlemmer.

For at gøre disse samarbejdsprojekter så relevante og værdiskabende for jer medlemmer som mu­­­ligt, indbyder vi jer hermed til at få indflydelse ved at være med til at definere dem.

Projekterne skal tage udgangspunkt i en konkret problemstilling, som I og jeres kol­­­leger i vær­di­kæden – f.eks. kunder og leverandører - tumler med i daglig­da­gen. Pro­blem­­stil­lingen vil, hvis den udvælges, sammen med jer bli­ve behandlet i et sam­arbejdsprojekt med DMN sek­re­ta­ria­tet som pro­jekt­leder og vore vi­den­­part­nere fra univer­site­ter og GTS-institutter som faglige eks­per­ter.

Sam­arbejds­pro­jek­terne skal på baggrund af DMNs godkendte innovationsnetværksansøgning defi­neres in­den­for følgende fag­lige te­maer:

 1. Materialevalg i relation til design, fremstilling, brug og genbrug
  Ved fremstilling af produkter er materialevalget af meget stor betydning for produktets egenskaber, og til komplekse produkter er det ofte nødvendigt at anvende forskellige materialetyper. Under dette tema foretages konkrete materialevalg til et givent emne.

   

 2. Karakteristik, test & fejlanalyse af produkter
  For at overskueliggøre omfanget af analyse- og prøvningsudstyr til forskel­lige formål og for at kaste lys over hvilket udstyr, der er optimalt i en given situation, planlægges det at demonstrere en del af dette udstyr i praksis. Der er tale om hele paletten af udstyr lige fra det gængse laborato­rie­udstyr til de nye, avancerede testfaciliteter MAX IV og ESS i Lund samt European XFEL i Hamborg.

  Der kan under dette tema i samarbejde med LINX udføres karakteriseringer af de deltagende virksomheders egne emner på eksisterende udstyr af varierende kompleksitet.

   

 3. Overfladebehandling og adhæsion
  Materialers overflader kan bearbejdes eller behandles, så der opnås ønskede og/eller forbedrede egenskaber, og så adhæsion til andre materialer mulig­gøres eller forbedres. Under dette tema vil der blive arbejdet med overflade­behandling af udvalgte emner leveret af deltagende virksomheder.

   

 4. Recycling
  Genanvendelse er processen med at omdanne industrielt og post consumer affald til nye materialer og genstande, så værdien af produkter og materiale i kredsløb udnyttes bedst og længst muligt. Under dette tema vil konkrete problemstillinger indenfor emnet blive bearbejdet.

   

Har I en projektide, der i jeres værdikæde er interesse for at få behandlet inden­for den anførte 2-årige pe­ri­ode, så skriv nogle få linjer herom og send den til DMN sekretariatet. Hvis I allerede har formuleret en pro­jektide, så udfyld skemaet her og send det til DMN sekretariatet >

Vi kontakter jer derefter for at aftale et eventuelt videre forløb.

Deltagelse i projekterne er gratis for DMN medlemmer.